รับทำและออกแบบติดตั้งรถ Covid-19 MOBLIE LAB และตู้ความดันบวก

รถตรวจหาโควิค-19 เคลื่อนที่ Mobile lab

รถตรวจวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษเคลื่อนที่ (COVID-19 ) เป็นนโยบายของทางรัฐบาล ในการค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด 19 ค้นหาเชิงรุกแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วย ลดปัญหาในการขนส่งตัวอย่าง ส่งตรวจ เข้าหน่วยงานหรือ โรงพยาบาล ที่ใช้ระยะเวลานาน ในการขนส่ง  เพื่อความ ปลอดภัยสูงสุด ของประชาชน  ซึ่งหลังจากตรวจหาเชื้อและ เก็บตัวอย่าง ด้วย รถตรวจวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษเคลื่อนที่ (COVID-19 ) แล้วสามารถ รู้ผลการตรวจภายในเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง ทำให้ช่วย ลดความกังวลแก่ประชาชนที่สงสัยว่าจะติดเชื้อโควิด 19 หรือไม่ โดยได้รับการรับรองจาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตัวอย่างที่ รถตรวจวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษเคลื่อนที่ (COVID-19 ) จะทำให้ทราบ ผลการตรวจวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว  อุปกรณ์ต่างๆ ภายในรถเป็นไปตามมาตรฐาน ของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

ทางบริษัทอินซ์เทค เมโทรโลจิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด จึงรับออกแบบ และติดตั้ง รถตรวจวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษเคลื่อนที่ (COVID-19 ) เพื่อใช้งานให้เหมาะสมตรงตามมาตรฐาน ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่กำหนดไว้ ซึ่งทางบริษัทเรา ได้มีประสบการณ์ในการทำห้องปฎิบัติการเคลื่อนที่ให้กับ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

รถตรวจวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษเคลื่อนที่ (COVID-19 ) เป็นรถที่ได้พัฒนา ปรับปรุงเสร็จสมบูรณ์แล้ว มีความพร้อมในระบบต่างๆ เช่น ระบบตู้ควบคุมอุปกรณ์ภายในรถ ระบบห้องคลีนรูม (Clean room System) ระบบเก็บรักษาสิ่งส่งตรวจ (Sampling System) ระบบน้ำยาฆ่าเชื้อโรครอบรถ (Anti aseptic System) ระบบฆ่าเชื้อโรคในรถด้วยโอโซน (Ozone Antiseptic System) ระบบจัดการน้ำดีน้ำเสีย (Waste Water System ) ระบบสื่อสารระหว่างภายใน และภายนอกรถ (Communication System) ระบบกล้อง CCTV ( CCPV System )และ internet ระบบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน (Emergency Signal System) และ ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ (Mobile Generator System) เป็นต้น ตามมาตราฐานของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการตรวจค้นหาเชิงรุกให้สามารถดำเนินการได้ในวงกว้างมากขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น รถตรวจวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษเคลื่อนที่ (COVID-19 ) สร้างความเชื่อมั่นให้ กับประชาชน ในการควบคุมการ แพร่ระบาดของโควิด 19  ทำให้ผู้ติดเชื้อเข้าสู่ ระบบการรักษา กำจัดวงจรการแพร่ระบาดได้อย่าง มีประสิทธิภาพ

ทาง บริษัทอินซ์เทค เมโทรโลจิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด จึงรับออกแบบ และติดตั้ง รถตรวจวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษเคลื่อนที่ (COVID-19 ) เพื่อใช้งานให้ เหมาะสม ตรงตามมาตรฐาน ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่กำหนดไว้ ซึ่งทางบริษัท เรา ได้มีประสบการณ์ในการ ทำห้องปฎิบัติการเคลื่อน ที่ให้กับ บริษัท ปตท. สำรวจและ ผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

รถบริการตรวจ COVID 19 นอกสถานที่แบบครบวงจรโดย ทางบริษัทอินซ์เทค เมโทรโลจิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด  โดยสถาบัน NQA จากประเทศ U.S.A. ซึ่งเป็นสถาบันที่ ให้การรับรอง แล้วมากกว่า 18,000 ราย ใน 45 ประเทศ   ด้วยราคาที่ยุติธรรมภายใต้ การรับรองของ UKAS และ ด้วยความมุ่งมั่น ที่จะช่วยสนับสนุนให้ องค์กรในประเทศ ได้รับ  มาตรฐานสากลอย่างภาคภูมิใจ ประหยัดต้นทุน  นอกจากนั้นยังให้บริการ ฝึกอบรม และสัมนา ในกิจกรรมต่างๆ กับผู้ที่มีมีความ เชี่ยวชาญและประสบการณ์ และ เครื่องมือวิเคราะห์ ที่ทันสมัย คุณภาพสูง พร้อม ให้ ผลการ วิเคราะห์ ที่ถูกต้อง แม่นยำ พร้อมประกันคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล ยินดีให้บริการ หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน Mobile lab

ปันจุบันมีการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ด้วยวิธี

RT-PCR  ตรวจสารพันธุกรรม ของไวรัสด้วยวิธี Real-time RT PCR เป็นวิธีที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ การตรวจด้วยวิธีนี้มีข้อดีคือ มีความไว มีความจำเพาะสูง สามารถทราบผลภายใน 3-5 ชั่วโมง และสามารถตรวจจับเชื้อไวรัสในปริมาณน้อยๆ ได้ใช้วิธีการเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูก และในลำคอคะ​(ต้องมาเก็บตัวอย่างที่คลินิกคะ)​

Rapid Test เจาะเลือดเพื่อนำไปตรวจหาภูมิคุ้มกัน โดยการใช้ชุดทดสอบแบบรวดเร็ว หรือ Rapid Test ที่สามารถทราบผลได้ใน 15 นาที การตรวจวิธีนี้จะทำได้หลังมีอาการป่วย 5-7 วัน หรือได้รับเชื้อมาแล้ว 10-14 วัน ร่างกายจึงจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาต้านเชื้อโรค ดังนั้นการใช้ Rapid Test ตรวจภูมิคุ้มกันในช่วงแรกของการรับเชื้อ หรือช่วงแรกที่มีอาการ ผลการตรวจจะขึ้นลบ ซึ่งไม่ได้แสดงว่าผู้ป่วยไม่ได้ติดเชื้อโควิด-19 เนื่องจากภูมิคุ้มกันยังไม่เกิดขึ้น

ห้องปฏิบัติทางการแพทย์ ดำเนินงานตามมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO15189 และระบบความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO15190โดยสำนักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO9001 และการตรวจติดตามภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ทำให้การวิเคราะห์และรายงานผล อยู่ในกรอบของการควบคุมทางระบบมาตรฐานต่าง ๆ ตอกย้ำความมุ่งหมายที่จะส่งมอบรายงานตรวจวิเคราะห์สุขภาพเบื้องต้น ตรวจคัดกรอง ตรวจวินิจฉัยเพื่อหาความผิดปกติ ความเสี่ยง แนวโน้ม ทางสุขภาพของผู้เข้ารับการตรวจได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับการตรวจ Mobile lab

Project Reference : Mobile Laboratory

IMC Presentation

X