Certified Bodies

ให้บริการตรวจประเมิน เพื่อรับรองระบบมาตรฐานสากลต่างๆ โดยสถาบัน NQA จากประเทศ U.S.A.

 โดยสถาบัน NQA จากประเทศ U.S.A. ซึ่งเป็นสถาบันที่ให้การรับรองแล้วมากกว่า 18,000 ราย ใน 45 ประเทศ    ด้วยราคาที่ยุติธรรมภายใต้การรับรองของ UKAS และด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยสนับสนุนให้องค์กรในประเทศได้รับมาตรฐานสากลอย่างภาคภูมิใจ ประหยัดต้นทุน นอกจากนั้นยังให้บริการฝึกอบรม และสัมนาในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสากลเพื่อให้องค์กรได้มีความรู้ ความเข้าใจในการนำมาตรฐานสากลไปปรับประยุกต์ใช้กับองค์กร

ISO 9001

ISO 9001

Quality Management System
ISO 14001

ISO 14001

Environment Management System
ISO 45001

ISO 45001

Occupational Health and Safety Management System
ISO/TS16949

ISO/TS16949

Automotive Industry
ISO 2200

ISO 2200

Food Safety Management System
X