ความสำคัญของการทดสอบและสอบเทียบเครื่องมือวัด

ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมต่างมองหาช่องทางในการขยายธุรกิจให้เติบโต ควบคู่ไปกับการลดต้นทุน และการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการไปพร้อมกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้สอดคล้องกับการที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่เศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรมโดยมีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มของเศรษฐกิจทุกมิติ จากคำกล่าวของ ดร.พิเชฐ ดุรงค์เวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าปัจจุบันรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นแรงขับเคลื่อนเป้าหมายของการพัฒนาขีดความสามารถของการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อให้เศรษฐกิจประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง และยกระดับเป็นประเทศรายได้สูง หรือประเทศที่พัฒนาแล้วได้ (รายงานประจำปี 2558 มาตรวิทยาแห่งชาติ หน้า 19) การทดสอบ และสอบเทียบเครื่องมือวัด ซึ่งมีพื้นฐานมาจากมาตรวิทยา (metrology) และระบบการวัด (measurement system) ที่เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งระบบการวัดเป็นส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน รวมถึงการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ในแทบทุกด้าน เช่น การชั่ง ตวง วัด สินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ...

โดยได้รับการแต่งตั้งเป็น ศูนย์ซ่อม และสอบเทียบ (Repair and Calibration Service Center) จาก “SIKA” ประเทศ Germany

 12 - 15 Jun 2017  ฝึกอบรมที่ประเทศเยอรมัน สำนักงานใหญ่  "SIKA" Germany  โดยได้รับการแต่งตั้งเป็น ศูนย์ซ่อม และสอบเทียบ (Repair and Calibration Service Center) อย่างเป็นทางการ ของภูมิภาคเอเชีย

X