ใบรับรองระบบคุณภาพ Certificate ISO 9001 : 2015

24 January 2018  ทางบริษัทฯ โดย ดร.ญาดา โคระทัต ผู้บริหารบริษัทฯ ได้ส่งมอบใบรับรองระบบคุณภาพ  Certificate ISO 9001 : 2015 ให้กับ กองโรงงานผลิตลูกปืนและวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารเรือ กองทัพ เรือ โดย ผอ.กผร.สพ.ทร. น.อ. มนัส  เจือจันทร์ เป็นประธานผู้ รับมอบ และทางบริษัทฯ ได้มอบใบรับรองการฝึกอบรมระบบ คุณภาพให้กับข้าราชการในกองฯ เพื่อใช้ในการจัดการต่อไป

วันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ 2560

24 January 2018  ทางบริษัทฯ โดย ดร.ญาดา โคระทัต ผู้บริหารบริษัทฯ ได้ส่งมอบใบรับรองระบบคุณภาพ Certificate ISO 9001 : 2015 ให้กับ กองโรงงานผลิตลูกปืนและวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารเรือ กองทัพ เรือ โดย ผอ.กผร.สพ.ทร. น.อ. มนัส  เจือจันทร์ เป็นประธานผู้รับมอบ และทางบริษัทฯ ได้มอบใบรับรองการฝึกอบรมระบบคุณภาพให้กับข้าราชการในกองฯ เพื่อใช้ในการจัดการต่อไป

X