โดยได้รับการแต่งตั้งเป็น ศูนย์ซ่อม และสอบเทียบ (Repair and Calibration Service Center) จาก “SIKA” ประเทศ Germany

 12 - 15 Jun 2017  ฝึกอบรมที่ประเทศเยอรมัน สำนักงานใหญ่  "SIKA" Germany  โดยได้รับการแต่งตั้งเป็น ศูนย์ซ่อม และสอบเทียบ (Repair and Calibration Service Center) อย่างเป็นทางการ ของภูมิภาคเอเชีย

ใบรับรองระบบคุณภาพ Certificate ISO 9001 : 2015

24 January 2018  ทางบริษัทฯ โดย ดร.ญาดา โคระทัต ผู้บริหารบริษัทฯ ได้ส่งมอบใบรับรองระบบคุณภาพ  Certificate ISO 9001 : 2015 ให้กับ กองโรงงานผลิตลูกปืนและวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารเรือ กองทัพ เรือ โดย ผอ.กผร.สพ.ทร. น.อ. มนัส  เจือจันทร์ เป็นประธานผู้ รับมอบ และทางบริษัทฯ ได้มอบใบรับรองการฝึกอบรมระบบ คุณภาพให้กับข้าราชการในกองฯ เพื่อใช้ในการจัดการต่อไป

วันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ 2560

24 January 2018  ทางบริษัทฯ โดย ดร.ญาดา โคระทัต ผู้บริหารบริษัทฯ ได้ส่งมอบใบรับรองระบบคุณภาพ Certificate ISO 9001 : 2015 ให้กับ กองโรงงานผลิตลูกปืนและวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารเรือ กองทัพ เรือ โดย ผอ.กผร.สพ.ทร. น.อ. มนัส  เจือจันทร์ เป็นประธานผู้รับมอบ และทางบริษัทฯ ได้มอบใบรับรองการฝึกอบรมระบบคุณภาพให้กับข้าราชการในกองฯ เพื่อใช้ในการจัดการต่อไป

X