ที่ปรึกษาระบบคุณภาพ ISO

งานที่ปรึกษา  Consultant 
       ที่ปรึกษาวางระบบทั้งทางด้านเอกสาร และทางด้านเทคนิค โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ได้การรับรอง     ISO/IEC 17025  มากว่า 10 ปี จากในประเทศ (TISI “Thailand”)  และต่างประเทศ (A2LA “U.S.A.”)      ทางบริษัทฯ ฝึกอบรมกับเครื่องมือ และใช้ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบแล้ว เพื่อให้การเรียนรู้ใน    การปฏิบัติงานถูกต้องตามหลักการมาตรฐาน โดยเน้นให้มีประสบการณ์จริงในการยื่นขอการรับรองระบบ      โครงการจัดทำระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025   โครงการจัดทำระบบคุณภาพ ISO 9001    
ISO/IEC 17025 : 2005    General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories      
             – Calibration Laboratory– Testing Laboratory
ISO 9001     Quality management system 
ISO 14001   Environment management system
TL 9000      Telecommunication industry
OHSAS 18001    Occupational health and safety management system
การจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพ
(ดูวันที่การอบรมและสัมมนา )
X