บริษัท อินซ์เทค เมโทรโลจิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด

ข้อมูลบริษัท

       ทางบริษัทฯ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2000 โดยดำเนินกิจการให้บริการสอบเทียบ และจำหน่ายเครื่องมือวัดที่ใช้ ในงานอุตสาหกรรม   ด้วยมาตรฐาน ISO/IEC : 17025 ให้คำปรึกษาทางด้านเครื่องมือวัด และทางด้านการจัดทำระบบคุณภาพ (ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001/ISO 17025/GMP) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติโดยตลอด ระยะเวลา 20 ปี ที่ผ่านมามีลูกค้าทั้งภาครัฐ และเอกชนมากกว่า 6,000 รายที่ใช้บริการกับทางเรา และทางบริษัทฯ จะยังคงยึดมั่นต่อระบบคุณภาพ และการบริการที่ดีตลอดไป

“ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า และพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ”

6 บริการทางด้านอุตสาหกรรม

Calibration laboratory (Accreditation ISO/IEC : 17025)

Calibration laboratory ได้รับการรับรองความสามารถทางวิชาการห้องปฏิบัติการสอบเทียบจากประเทศไทย (TISI) และสถาบัน A2LA (U.S.A.) โดยมี Scope of Accredit ที่สุดในประเทศไทย มากกว่า 160 Parameter โดยได้การรับรองจาก ILAC-MRA

ลูกค้าของเรา

X