ใบรับรองระบบคุณภาพ Certificate ISO 9001 : 2015

24 January 2018  ทางบริษัทฯ โดย ดร.ญาดา โคระทัต ผู้บริหารบริษัทฯ ได้ส่งมอบใบรับรองระบบคุณภาพ 

Certificate ISO 9001 : 2015 ให้กับ กองโรงงานผลิตลูกปืนและวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารเรือ กองทัพ เรือ โดย ผอ.กผร.สพ.ทร. น.อ. มนัส  เจือจันทร์ เป็นประธานผู้ รับมอบ และทางบริษัทฯ ได้มอบใบรับรองการฝึกอบรมระบบ คุณภาพให้กับข้าราชการในกองฯ เพื่อใช้ในการจัดการต่อไป

Share this post


X